صدور گواهی پرواز

صدور گواهی پرواز سگ و گربه و حیوانات خانگی

صدور گواهی بهداشتی جهت خروج حیوان به خارج از ایران و هچنین حهت پرواز های داخلی برای حیوانات خانگی (سگ و گربه) توسط کلینیک دامپزشکی آرشید صورت می پذیرد.

برای صدور گواهی پرواز سگ و گربه خود با کلینیک دامپزشکی آرشید تماس بگیرید.